Uw winkelwagen is leeg!

Disclaimer

Disclaimer
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.ledlampenwereld.nl Door deze webshop te bezoeken en/of de op of via deze webshop aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze webshop en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van ledlampenwereld.nl
De informatie op deze webshop is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel ledlampenwereld.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze webshop en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ledlampenwereld.nl garandeert evenmin dat de webshop foutloos of ononderbroken zal functioneren. Ledlampenwereld.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze webshop uitdrukkelijk van de hand.

Alle rechten voorbehouden
Alle inhoud (teksten, illustraties, foto’s, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, regelingen en andere zaken) op deze webshop van Ledlampenwereld.nl zijn beschermd door copyright en andere beschermde wetten. De inhoud van deze webshop mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften van het internet. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ledlampenwereld.nl is het verboden om de beschermde inhoud gepubliceerd op deze website in andere programma’s of andere websites te integreren of te gebruiken voor andere doeleinden. Deze website kan elementen bevatten die beschermd zijn door copyright en door andere wetten die ontworpen zijn aan het copyright van derden en zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd voor deze derden.

Aansprakelijkheid
De webshop Ledlampenwereld.nl is zorgvuldig en met de huidige stand van kennis samengesteld. De toegang tot en het gebruik van deze webshop zijn voor eigen risico van de gebruiker. Schade en garantievorderingen die voortvloeien uit onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. Ledlampenwereld.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, noch voor indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze webshop.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer de links van ledlampenwereld.nl naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Ledlampenwereld.nl aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ledlampenwereld.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Ledlampenwereld.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ledlampenwereld.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Voorbeeld creatie behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze webshop aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Webshop door Media Industries

Copyright © 2019 Ledlampenwereld.nl. All rights reserved
Algemene voorwaarden | Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap